ලංකාවේ ICC සාමාජිකත්වය අවධානමක

ලංකාවේ ICC සාමාජිකත්වය අවධානමක

මාස හයක් ඇතුළත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය පැවැත්වීමේ කොන්දේසිය මත දැනට  ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ නියෝජිතයාට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභා රැස්වීමේ අසුන්ගැනීමට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාවේ අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය අවසර දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එහෙත් ඒ නිරීක්‍ෂකයකු වශයෙන් පමණක් වන අතර අදාළ කාල සීමාව තුළ නිලවරණය පැවැත්වීමට අපොහොසත් වුවහොත් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාජිකත්වය සම්බන්ධයෙන් නැවත සලකා බැලීමට සිදුවන බවද අන්ත්ජාතික ක්‍රිකට් සභාව මෙරට  ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ නියෝජිතයාට දන්වා ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

lankaflix

fox final 0728 mirror