ටවර් හෝල් නාට්‍ය හා රංගකලා පාසලට සිසුන් බඳවා ගැනීම ඇරබේ!

ටවර් හෝල් නාට්‍ය හා රංගකලා පාසලට සිසුන් බඳවා ගැනීම ඇරබේ!

ටවර් හෝල්  නාට්‍ය හා රංගකලා පාසලට සිසුන් බඳවා ගැනීම 2018 දෙසැම්බර් 28 දිනෙන් අවසන්  වන අතර   රංගනයට රුචියක් ඇති තරුණ ඔබට මේ සඳහා අයදුම් කිරීමේ අවස්ථාව උදා වී තිබේ.

 Tawer hall

lankaflix

fox final 0728 mirror