මේක fun එකට ගන්න එපා , මේක ජොලියට ගන්න ඕනි දෙයක් නෙමෙයි.

මේක fun එකට ගන්න එපා , මේක ජොලියට ගන්න ඕනි දෙයක් නෙමෙයි.

මේ දේශපාලන ගේම් එක රටේ අනාගතයට හෝ  රටේ තරුණ තරුණියන්ගේ අනාගතය ගැන හිතලා නෙවේයි ගහන්නේ. දේශපාලනඥයින්ගේ බලයට තියන ආශාව සහ තමන්ගේ බිස්නස් වෙනුවෙන් විතරයි. ඒ නිසා මේ ගැන රටේ තරුණ ප්‍රජාව නිවැරදි තීරණ ගත යුතුයි. සම්පුර්ණ වීඩියෝව පහතින්.

lankaflix

fox final 0728 mirror