හරීන් 3/2 බලය පෙන්නා අගමැති කම ඉල්ලයි

හරීන් 3/2 බලය පෙන්නා අගමැති කම ඉල්ලයි

පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇති වූ කලහකාරී තත්වය සමග හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සරම ගැලවී ගිය බව සමාජ මාධ්‍ය සටහන් තබා තිබුණි. මේ පිළිබද හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා අපුරු  අදහසක්  දක්වා තිබේ.

 

lankaflix

fox final 0728 mirror