ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය දයාසිරි යටතට

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය දයාසිරි යටතට

ජනමාධ්‍ය සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් විෂයට අදාලව ස්ථාපනය  කර ඇති දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන, රාජ්‍ය සංස්ථා ආදී  සියල්ල නිපුණතා සංවර්ධන  සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යවරයා යටතට පත් කර තිබේ. ඒ අනුව ජනමාධ්‍ය භාර  අමාත්‍යවරයා ලෙස දයාසිරි ජයසේකර මහතා ක්‍රියාකරනු ලබයි.

lankaflix

fox final 0728 mirror