රනිල්ට එරෙහි විශ්වාසභංගයට කුමක් වේවිද..?

රනිල්ට එරෙහි විශ්වාසභංගයට කුමක් වේවිද..?

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමවීර මහතා සමග ITN රූපවාහිනිය සිදු කළ විශේෂ සංවාදයේදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහිව එල්ල වි තිබෙන විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳව මෙන්ම වර්තමාන දේශපාලන වාතාවරණය සම්බන්දව අදහස් දක්වා තිබේ.

රනිල්ට එරෙහි විශ්වාසභංගයට කුමක් වේවිද..?
Watch the video

රනිල්ට එරෙහි විශ්වාසභංගයට කුමක් වේවිද..?

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමවීර මහතා සමග ITN රූපවාහිනිය සිදු කළ විශේෂ සංවාදයේදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහිව එල්ල වි තිබෙන විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳව මෙන්ම වර්තමාන දේශපාලන වාතාවරණය සම්බන්දව අදහස් දක්වා තිබේ.

lankaflix

fox final 0728 mirror