දිගන ගිණි තැබූ නිවසකින් 28 හැවිරිදි අබ්දුල් බාසිත් තරුණයාගේ මළ සිරුර හමුවේ.(VIDEO)

දිගන ගිණි තැබූ නිවසකින් 28 හැවිරිදි අබ්දුල් බාසිත් තරුණයාගේ මළ සිරුර හමුවේ.(VIDEO)

ඊයේ උදේ 5 ටත් පෙර තෙල්දෙණියට පැමිණි කැරළි මර්ධන පොලීසිය, දහවල් 10.30 වන තෙක් සංවිධානාත්මකව බස්රථ වලින් ජනතාව පැමිණෙනු නොදුටුවා ද? තෙල්දෙණියේ ජීවත්වන භික්ෂුන්වහන්සේට එරෙහිව අම්පිටියේ සුමන ගේ හැසිරීම නොදුටුවා ද?  පෙව 10.30 සිට දහවල් 1 ට කඩවල් ගිණි තැබීම අරඹන තෙක් පොලීසිය කළේ කුමක් ද? සිසුන්ට, ගොවීන්ට, වතුර උද්ඝෝෂකයින්ට ගහන ගැහිල්ල — අවශ්‍ය බලය භාවිත කිරීම — මේ ජාතිවාදින් විසිරුවා හරින්නට භාවිත නොවුණේ ඇයි? ලංකාවේ ස්ථාන ගණනාවකින්ම ඊයේ බස් රථයොදා දිගන, තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයට ජනතාව රැස් කර තිබූණි.

(වාර්තාව රජිත් කිර්ති තෙන්නකෝන් විසිනි)

දිගන ගිණි තැබූ නිවසකින් 28 හැවිරිදි අබ්දුල් බාසිත් තරුණයාගේ මළ සිරුර හමුවේ.(VIDEO)
Watch the video

දිගන ගිණි තැබූ නිවසකින් 28 හැවිරිදි අබ්දුල් බාසිත් තරුණයාගේ මළ සිරුර හමුවේ.(VIDEO)

ඊයේ උදේ 5 ටත් පෙර තෙල්දෙණියට පැමිණි කැරළි මර්ධන පොලීසිය, දහවල් 10.30 වන තෙක් සංවිධානාත්මකව බස්රථ වලින් ජනතාව පැමිණෙනු නොදුටුවා ද? තෙල්දෙණියේ ජීවත්වන භික්ෂුන්වහන්සේට එරෙහිව අම්පිටියේ සුමන ගේ හැසිරීම නොදුටුවා ද?  පෙව 10.30 සිට දහවල් 1 ට කඩවල් ගිණි තැබීම අරඹන තෙක් පොලීසිය කළේ කුමක් ද? සිසුන්ට, ගොවීන්ට, වතුර උද්ඝෝෂකයින්ට ගහන ගැහිල්ල — අවශ්‍ය බලය භාවිත කිරීම — මේ ජාතිවාදින් විසිරුවා හරින්නට භාවිත නොවුණේ ඇයි? ලංකාවේ ස්ථාන ගණනාවකින්ම ඊයේ බස් රථයොදා දිගන, තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයට ජනතාව රැස් කර තිබූණි.

(වාර්තාව රජිත් කිර්ති තෙන්නකෝන් විසිනි)

lankaflix

fox final 0728 mirror