ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ ගැටුම්වලින් තොර සාමය වෙනුවෙන් මුස්ලිම් ජනතාවගේ නැගී සිටීම

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ ගැටුම්වලින් තොර සාමය වෙනුවෙන් මුස්ලිම් ජනතාවගේ නැගී සිටීම

මහනුවර දිගන ප්‍රදේශයේ අද දින සිදු ව ඇති සිදුවීම පිළිබඳ අපක්ෂපාතී සහ ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පොලීසියට හා ආරක්ෂක අංශවලට උපදෙස් ලබාදී ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

ජනාධිපතිතුමා පොලීසියට හා යුද හමුදාව වෙත උපදෙස් ලබාදී තිබෙන්නේ, ප්‍රදේශයේ සියලු දෙනාගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි.

ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි තත්ත්වයන් වැලැක්වීම සඳහා ද සියලු පාර්ශවයන් සමග වගකීමෙන් කටයුතු කරන ලෙස ආරක්ෂක අංශ වෙත වැඩිදුරටත් උපදෙස්දී ඇති ජනාධිපතිතුමා ප්‍රදේශයේ සාමය ස්ථාපිත කිරීම වෙනුවෙන්ගත යුතු සියලු පියවර ගන්නා ලෙස ද උපදෙස් ලබාදී ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය

 

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ ගැටුම්වලින් තොර සාමය වෙනුවෙන් මුස්ලිම් ජනතාවගේ නැගී සිටීම
Watch the video

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ ගැටුම්වලින් තොර සාමය වෙනුවෙන් මුස්ලිම් ජනතාවගේ නැගී සිටීම

මහනුවර දිගන ප්‍රදේශයේ අද දින සිදු ව ඇති සිදුවීම පිළිබඳ අපක්ෂපාතී සහ ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පොලීසියට හා ආරක්ෂක අංශවලට උපදෙස් ලබාදී ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

ජනාධිපතිතුමා පොලීසියට හා යුද හමුදාව වෙත උපදෙස් ලබාදී තිබෙන්නේ, ප්‍රදේශයේ සියලු දෙනාගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි.

ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි තත්ත්වයන් වැලැක්වීම සඳහා ද සියලු පාර්ශවයන් සමග වගකීමෙන් කටයුතු කරන ලෙස ආරක්ෂක අංශ වෙත වැඩිදුරටත් උපදෙස්දී ඇති ජනාධිපතිතුමා ප්‍රදේශයේ සාමය ස්ථාපිත කිරීම වෙනුවෙන්ගත යුතු සියලු පියවර ගන්නා ලෙස ද උපදෙස් ලබාදී ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය

 

lankaflix

fox final 0728 mirror