“කටුසටහන්” San Mauro අන්තර්ජාතික කෙටි චිත්‍රපට උළලේට තෝරා ගැනේ

“කටුසටහන්” San Mauro අන්තර්ජාතික කෙටි චිත්‍රපට උළලේට තෝරා ගැනේ

මෙම වසරේ ඉතාලියේදී පැවැත්වෙන San Mauro අන්තර්ජාතික කෙටි චිත්‍රපට උළලේ අවසන් පුර්ව වටයට ජනන්ත තෙනුවර විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද කටුසටහන් කෙටි චිත්‍රපටය තේරීපත්වී තිබේ.

ජනන්ත තෙනුවරගේම රචනයක් වන “කටුසටහන්” කෙටි චිත්‍රපටිය සසිකලා හංසනිගේ සහ  ජනන්ත තේනුවරගේ නිෂ්පාදන කාර්යක් වේ. 

 

“කටුසටහන්”  San Mauro අන්තර්ජාතික  කෙටි චිත්‍රපට උළලේට තෝරා ගැනේ
Watch the video

“කටුසටහන්” San Mauro අන්තර්ජාතික කෙටි චිත්‍රපට උළලේට තෝරා ගැනේ

මෙම වසරේ ඉතාලියේදී පැවැත්වෙන San Mauro අන්තර්ජාතික කෙටි චිත්‍රපට උළලේ අවසන් පුර්ව වටයට ජනන්ත තෙනුවර විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද කටුසටහන් කෙටි චිත්‍රපටය තේරීපත්වී තිබේ.

ජනන්ත තෙනුවරගේම රචනයක් වන “කටුසටහන්” කෙටි චිත්‍රපටිය සසිකලා හංසනිගේ සහ  ජනන්ත තේනුවරගේ නිෂ්පාදන කාර්යක් වේ. 

 

lankaflix

fox final 0728 mirror