සාරංගගේ 35 වෙනි උපන්දිනයට දිනක්ෂි දුන්න අමුතුවිදියේ Surprise පාටිය

සාරංගගේ 35 වෙනි උපන්දිනයට දිනක්ෂි දුන්න අමුතුවිදියේ Surprise පාටිය

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙක් වන සාරංග දිසාසේකරගේ උපන්දිනය නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය වන ඊයේ (31) දිනට යෙදීතිබුනා.

  ඔහුගේ 35වන උපන්දිනය වෙනුවෙන් දිනක්ෂි ඇතුළු රංගන ශිල්පීන් එක්තුවෙලා දුන්න අමුතුවිදියේ Surprise පාටිය තමයි මේ.

සාරංගගේ 35 වෙනි උපන්දිනයට දිනක්ෂි දුන්න අමුතුවිදියේ Surprise පාටිය
Watch the video

සාරංගගේ 35 වෙනි උපන්දිනයට දිනක්ෂි දුන්න අමුතුවිදියේ Surprise පාටිය

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙක් වන සාරංග දිසාසේකරගේ උපන්දිනය නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය වන ඊයේ (31) දිනට යෙදීතිබුනා.

  ඔහුගේ 35වන උපන්දිනය වෙනුවෙන් දිනක්ෂි ඇතුළු රංගන ශිල්පීන් එක්තුවෙලා දුන්න අමුතුවිදියේ Surprise පාටිය තමයි මේ.

lankaflix

fox final 0728 mirror