"ආදරෙයි මං” ඉතාමත් සුන්දර ඒවගේම සංවේදී චිත්‍රපටයක් - ප්‍රවීන චිත්‍රපට අධ්‍යකෂක උදයකාන්ත වර්ණසූරිය.

"ආදරෙයි මං” ඉතාමත් සුන්දර ඒවගේම සංවේදී චිත්‍රපටයක් - ප්‍රවීන චිත්‍රපට අධ්‍යකෂක උදයකාන්ත වර්ණසූරිය.

 

 

Watch the video

"ආදරෙයි මං” ඉතාමත් සුන්දර ඒවගේම සංවේදී චිත්‍රපටයක් - ප්‍රවීන චිත්‍රපට අධ්‍යකෂක උදයකාන්ත වර්ණසූරිය.

 

 

lankaflix

fox final 0728 mirror