2018 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානයට ග්‍රන්ථ භාර ගැනේ

2018 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානයට ග්‍රන්ථ භාර ගැනේ

2018 වර්ෂයේ රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයට 2017 වර්ෂය තුළ ප්‍රකාශිත ග්‍රන්ථ සමීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය විධි විධාන මේවන විට සම්පාදනය කොට ඇත.

සමීක්ෂණ සඳහා 2017 වර්ෂයේ රාජ්‍ය ලේඛනාගාරය තුළ ප්‍රථම මුදුණය ලෙස ලියාපදිංචි කරන ලද සියලු ග්‍රන්ථ සලකා බලනු ලැබේ. මෙම ග්‍රන්ථ සමීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය වඩා විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂමව කිරීමේ අරමුණෙන් ලේඛක ලේඛිකාවන්ට හා ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශක භවතුන්ට සෘජුවම ග්‍රන්ථ භාරදීම සඳහා අවස්ථාව සලසාදීමට සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හා රාජ්‍ය සාහිත්‍ය උපදේශක මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත. ස්වතන්ත්‍ර නවකතා, ස්වතන්ත්‍ර කෙටිකතා, ස්වතන්ත්‍ර පදය කෘති, ස්වතන්ත්‍ර ගීත රචනා සංග්‍රහ, ස්වතන්ත්‍ර නාට්‍ය,ස්වතන්ත්‍ර විද්‍යා ප්‍රබන්ධ ළමා සාහිත්‍ය කෘති, ශාස්ත්‍රිය හා පර්යේෂණ පරිවර්තිත කෙටිකතා, පරිවර්තිත පද්‍ය කෘති යන ශීර්ෂ යටතේ ග්‍රන්ථ සමීක්ෂණය සිදු කෙරේ. ඒ අනුව 2017 වර්ෂයේ ජනවාරි 01වැනි දින සිට එම වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 වැනි දින දක්වා වු කාලය තුළ පළමුවරට මුද්‍රණය කොට ප්‍රකාශනයට පත්කරන ලද පිටු 48ට වඩා වැඩි ග්‍රන්ථ එක් ග්‍රන්ථයකින් මුද්‍රිත පිටපත් දෙක බැගින් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාරදීමට ලේඛක ලේඛිකාවන්ට හා ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශකභවතුන්ට පුළුවන. මෙම ග්‍රන්ථ සාහිත්‍ය උත්සව සංවිධායක අංශය, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව 08වන මහල, සෙත්සිරිපාය,බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ ගෙනවිත් භාරදීමට පුළුවන. ග්‍රන්ථ බාරගැනීමේ අවසාන දිනය 2018 පෙබරවාරි 15වැනිදාය. මේ සම්බන්ධ තොරතුරු 0112872032, 0112872031 යන දුරකථන ඇමතීමෙන් වැඩි විස්තර ලබාගත හැකිය. - ජයන්ති කුරේ

lankaflix

fox final 0728 mirror