වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ ආදර කතාව

වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ ආදර කතාව

ව්ක්ටර් රත්නායකයන්ගේ නවතම ගීතය වන  “ නීල ගුවන්ත්ලේ “ රූප රචනාවක් සමග අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබේ.

වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ  යුග ගීයක් වන වන “නීල ගුවන්තලේ “ ගීතය සඳහා සහාය ගායනයෙන් එක් වන්නේ උරේෂා රවීහාරිය  වන අතර ගීතයේ පදවැල සමග සංගීතය ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන්ගෙම වෙයි. 

වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ ආදර කතාව
Watch the video

වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ ආදර කතාව

ව්ක්ටර් රත්නායකයන්ගේ නවතම ගීතය වන  “ නීල ගුවන්ත්ලේ “ රූප රචනාවක් සමග අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබේ.

වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ  යුග ගීයක් වන වන “නීල ගුවන්තලේ “ ගීතය සඳහා සහාය ගායනයෙන් එක් වන්නේ උරේෂා රවීහාරිය  වන අතර ගීතයේ පදවැල සමග සංගීතය ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන්ගෙම වෙයි. 

lankaflix

fox final 0728 mirror