පීපල්ස් ස්ටාර් පුංචි ඡන්දෙට

පීපල්ස් ස්ටාර් පුංචි ඡන්දෙට

ගමේ හොඳම මහජන නියෝජිතයා තේරීම සඳහා 'පීපල්ස් ස්ටාර්' නමින් වූ වැඩසටහනක් සම්බන්ධයෙන් වෙළඳ දැන්වීමක් මේදිනවල රුපවාහිනී නාලිකාවල විකාශය වේ.

මෙවර පැවැත්වෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ප්‍රචාරය කෙරෙන මෙම දැන්වීම නිර්මාණය කර ඇත්තේ, සර්ව දැන්වීම් ආයතනය විසිනි.

පීපල්ස් ස්ටාර් පුංචි ඡන්දෙට
Watch the video

පීපල්ස් ස්ටාර් පුංචි ඡන්දෙට

ගමේ හොඳම මහජන නියෝජිතයා තේරීම සඳහා 'පීපල්ස් ස්ටාර්' නමින් වූ වැඩසටහනක් සම්බන්ධයෙන් වෙළඳ දැන්වීමක් මේදිනවල රුපවාහිනී නාලිකාවල විකාශය වේ.

මෙවර පැවැත්වෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ප්‍රචාරය කෙරෙන මෙම දැන්වීම නිර්මාණය කර ඇත්තේ, සර්ව දැන්වීම් ආයතනය විසිනි.

lankaflix

fox final 0728 mirror