ජනප්‍රිය දෙමළ පොප් ගායක මනෝහරන් අභාවප්‍රාප්තවේ

ජනප්‍රිය දෙමළ පොප් ගායක මනෝහරන් අභාවප්‍රාප්තවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය පොප් ගායකයකු වන ඒ. ඊ මනෝහරන් මහතා 22දා (පෙරේදා) ඉන්දියාවේ චෙන්නායි රෝහලකදී අභාවප්‍රාප්ත වි තිබේ.

 1972 ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවට බැදුණු මනෝහරන් මහතා භාෂා පහකින් ගීත ගායනා කොට ඇති අතර ඔහු සිංහල හා දෙමළ චිත්‍රපට කිහිපයක රඟපා තිබෙන අතර චිත්‍රපට 265ක පසුබිම් ගායනයෙන්ද සහය වි ඇත.

සිංහල හා දෙමළ මිශ්‍ර ගීත කිහිපයක්ම ගායන කොට ඇති මනෝහරන් මහතා විසින් ගායනා කළ “ සින්න මාමියේ..සින්න මාමියේ” ගීතයත්  ‘සුරංගනීට මාළු ගෙනාවා’  'චුඩ මාණිකේ බලාලා  යනවනේ අපි’ යන වේගරිද්ම ගීත රැසක්ම සිංහල හා දෙමළ රසිකයන් අතර ඉතා ජනප්‍රිය වි තිබේ.  ඒ. ඊ මනෝහරන් මහතාගේ අභාවය වෙනුවෙන් අප Nowshowing  (https://nowshowing.lk/ ) කතෘ මණ්ඩලයේ ශෝකය පළ කර සිටින්නෙමු. 

ජනප්‍රිය දෙමළ පොප් ගායක මනෝහරන් අභාවප්‍රාප්තවේ
Watch the video

ජනප්‍රිය දෙමළ පොප් ගායක මනෝහරන් අභාවප්‍රාප්තවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය පොප් ගායකයකු වන ඒ. ඊ මනෝහරන් මහතා 22දා (පෙරේදා) ඉන්දියාවේ චෙන්නායි රෝහලකදී අභාවප්‍රාප්ත වි තිබේ.

 1972 ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවට බැදුණු මනෝහරන් මහතා භාෂා පහකින් ගීත ගායනා කොට ඇති අතර ඔහු සිංහල හා දෙමළ චිත්‍රපට කිහිපයක රඟපා තිබෙන අතර චිත්‍රපට 265ක පසුබිම් ගායනයෙන්ද සහය වි ඇත.

සිංහල හා දෙමළ මිශ්‍ර ගීත කිහිපයක්ම ගායන කොට ඇති මනෝහරන් මහතා විසින් ගායනා කළ “ සින්න මාමියේ..සින්න මාමියේ” ගීතයත්  ‘සුරංගනීට මාළු ගෙනාවා’  'චුඩ මාණිකේ බලාලා  යනවනේ අපි’ යන වේගරිද්ම ගීත රැසක්ම සිංහල හා දෙමළ රසිකයන් අතර ඉතා ජනප්‍රිය වි තිබේ.  ඒ. ඊ මනෝහරන් මහතාගේ අභාවය වෙනුවෙන් අප Nowshowing  (https://nowshowing.lk/ ) කතෘ මණ්ඩලයේ ශෝකය පළ කර සිටින්නෙමු. 

lankaflix

fox final 0728 mirror