තවත් සුරූපී රංගන ශිල්පිනියකගේ විවාහය දෙදරා යයි.2013 විවාහ වූ මේ දෙදෙනාගේ විවාහය දෙකඩ වෙන්න හේතුව මෙන්න.

තවත් සුරූපී රංගන ශිල්පිනියකගේ විවාහය දෙදරා යයි.2013 විවාහ වූ මේ දෙදෙනාගේ විවාහය දෙකඩ වෙන්න හේතුව මෙන්න.

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණී නදීකා චන්ද්‍රසේකරගේ විවාහයද මේවන විට දෙදරා ඇති බවට වාර්තා වෙනවා.නදීකාගේ විවාහය සිදුවුණේ 2013 දීයි.කෙසේවෙතත් මේ දෙදෙනා වෙන්වීමට ගත් තීරණය අනුව කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩුවක්ද විභාග වනවා.

තවත් සුරූපී රංගන ශිල්පිනියකගේ විවාහය  දෙදරා යයි.2013 විවාහ වූ මේ දෙදෙනාගේ විවාහය දෙකඩ වෙන්න හේතුව මෙන්න.
Watch the video

තවත් සුරූපී රංගන ශිල්පිනියකගේ විවාහය දෙදරා යයි.2013 විවාහ වූ මේ දෙදෙනාගේ විවාහය දෙකඩ වෙන්න හේතුව මෙන්න.

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණී නදීකා චන්ද්‍රසේකරගේ විවාහයද මේවන විට දෙදරා ඇති බවට වාර්තා වෙනවා.නදීකාගේ විවාහය සිදුවුණේ 2013 දීයි.කෙසේවෙතත් මේ දෙදෙනා වෙන්වීමට ගත් තීරණය අනුව කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩුවක්ද විභාග වනවා.

lankaflix

fox final 0728 mirror