නෙත් සාමාන්‍යාධිකාරි නුවන් ලියනගේ සන්තාන සුසුම් සමඟ

නෙත් සාමාන්‍යාධිකාරි නුවන් ලියනගේ සන්තාන සුසුම් සමඟ

නෙත් එෆ් එම් නාලිකාවේ  නියෝජය සාමාන්‍යාධිකාරි නුවන් ලියනගේ විසින් ලියන ලද හිරු එෆ් එම් නාලිකාවේ සංගීත අධ්‍යක්‍ෂ තිලිණ රුහුණුගේ එක්ව සංගීතවත් කළ “ දෙරණ ඩ්‍රීම්ස් ස්ටාර්” සීසන් සෙවන් කිරුළ දිනා ගැනීමට සමත්වූ සුනීර සුමංග විසින් ගායනා කර තිබේ. “සන්තාන සුසුම් “ ගීතයේ වීඩියෝව මෙතනින්....

lankaflix

fox final 0728 mirror