බිංගිරියේ ගුරුන්ගෙන් ලැප්ටොප් නැටුම වෙනුවට මල් නැටුමක්

බිංගිරියේ ගුරුන්ගෙන් ලැප්ටොප් නැටුම වෙනුවට මල් නැටුමක්

නිදහස් දින සන්දර්ශනය සඳහා පසුගියදා පෙරපුහුණුවේ යෙදීම නිසා විවේචනයට ලක්වූ ලැප්ටොප් නැටුම ඉදිරිපත් කළ බිංගිරියේ ගුරු අභ්‍යාසලාභි කණ්ඩායම එය වෙනස් කිරීමෙන් පසු ඊයේ 4 පැවති නිදහස් උළෙලේදී මල් නැටුමක් ඉදිරිපත් කළේ පහත පරිදිය.

(උපුටාගැනීම ගොසිප් ලංකා) 

බිංගිරියේ ගුරුන්ගෙන් ලැප්ටොප් නැටුම වෙනුවට මල් නැටුමක්
Watch the video

බිංගිරියේ ගුරුන්ගෙන් ලැප්ටොප් නැටුම වෙනුවට මල් නැටුමක්

නිදහස් දින සන්දර්ශනය සඳහා පසුගියදා පෙරපුහුණුවේ යෙදීම නිසා විවේචනයට ලක්වූ ලැප්ටොප් නැටුම ඉදිරිපත් කළ බිංගිරියේ ගුරු අභ්‍යාසලාභි කණ්ඩායම එය වෙනස් කිරීමෙන් පසු ඊයේ 4 පැවති නිදහස් උළෙලේදී මල් නැටුමක් ඉදිරිපත් කළේ පහත පරිදිය.

(උපුටාගැනීම ගොසිප් ලංකා) 

lankaflix

fox final 0728 mirror