රටේ අනාගත ගමන විනාශයෙන් වලක්වා ගැනීමේ වගකීම ඔබ අතේ..

රටේ අනාගත ගමන විනාශයෙන් වලක්වා ගැනීමේ වගකීම ඔබ අතේ..

අදහස් දැක්විම පුජ්‍ය වල්පොල රාහුල බෞද්ධ අධ්‍යන ආයතනයේ ගල්කන්දේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ

රටේ අනාගත ගමන විනාශයෙන් වලක්වා ගැනීමේ වගකීම ඔබ අතේ..
Watch the video

රටේ අනාගත ගමන විනාශයෙන් වලක්වා ගැනීමේ වගකීම ඔබ අතේ..

අදහස් දැක්විම පුජ්‍ය වල්පොල රාහුල බෞද්ධ අධ්‍යන ආයතනයේ ගල්කන්දේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ

lankaflix

fox final 0728 mirror