දයාබර ශ්‍රී ලංකාවක්!..

දයාබර ශ්‍රී ලංකාවක්!..

සුප්‍රසිද්ද ව්‍යපාරික ඔටාරා ගුණවර්ධන මහත්මිය දයාබර ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩ නැගීමේ අරමුණෙන්,  මෙවර පවැත්වෙන  පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී තම නියෝජිතයන් තොරා ගැනීම සදහා  ඡන්ද  දායකයන්ට මාර්ගෝපදේශ කිහිපයක් පෙන්වා දෙයි.  

 

දයාබර ශ්‍රී ලංකාවක්!..
Watch the video

දයාබර ශ්‍රී ලංකාවක්!..

සුප්‍රසිද්ද ව්‍යපාරික ඔටාරා ගුණවර්ධන මහත්මිය දයාබර ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩ නැගීමේ අරමුණෙන්,  මෙවර පවැත්වෙන  පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී තම නියෝජිතයන් තොරා ගැනීම සදහා  ඡන්ද  දායකයන්ට මාර්ගෝපදේශ කිහිපයක් පෙන්වා දෙයි.  

 

lankaflix

fox final 0728 mirror