පතිරාජයන්ගේ නිර්මාණවලෝකනයෙන්

පතිරාජයන්ගේ නිර්මාණවලෝකනයෙන්

අද 28 දැයෙන් සමුගන්නා ප්‍රවීණ සිනමාවේදී ධර්මසේන පතිරාජයන්ගේ “ අහස් ගවුව” සිනමා නිර්මාණයෙන් මෙම ගීතය උපුටාගෙන පල කරණු ලබන්නේ පතිරාජයන්ට ලබාදෙන  උපහාරයක් වශයෙනි.

 

පතිරාජයන්ගේ නිර්මාණවලෝකනයෙන්
Watch the video

පතිරාජයන්ගේ නිර්මාණවලෝකනයෙන්

අද 28 දැයෙන් සමුගන්නා ප්‍රවීණ සිනමාවේදී ධර්මසේන පතිරාජයන්ගේ “ අහස් ගවුව” සිනමා නිර්මාණයෙන් මෙම ගීතය උපුටාගෙන පල කරණු ලබන්නේ පතිරාජයන්ට ලබාදෙන  උපහාරයක් වශයෙනි.

 

lankaflix

fox final 0728 mirror