රුවන් සහ ශෙරිල් ගෙන් ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝවක් මෙන්න

රුවන් සහ ශෙරිල් ගෙන් ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝවක් මෙන්න

නාරි හෑගුම් රුවන්ගේ අලුත්ම එක.. රුවන් මෙ Music Video එකත් එක්ක ලොකු වෙනසක් කරලා තියෙන බව තමයි අපිටනම් පෙන්නේ.

අපිට වෙනදට රුවන් හෙට්ටියාරච්චිගෙන් ඇහුනු සoගීත නාද රටා වලට වඩා වෙනස්ම විදියකට හැඩගැහුණු ගීතයක් කිව්වොත් නිවරදි.. ඒක චමිල් පතිරණගේ වෑඩක්.  මැලේසියාවේ රූපගත කෙරුණු මෙම වීඩියෝවේ රුවන් එක්ක පෙනි සිටින්නේ එයාගේ ආදරණිය බිරිද ශෙරිල් ඩෙකර්.

රුවන් සහ ශෙරිල් ගෙන් ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝවක් මෙන්න
Watch the video

රුවන් සහ ශෙරිල් ගෙන් ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝවක් මෙන්න

නාරි හෑගුම් රුවන්ගේ අලුත්ම එක.. රුවන් මෙ Music Video එකත් එක්ක ලොකු වෙනසක් කරලා තියෙන බව තමයි අපිටනම් පෙන්නේ.

අපිට වෙනදට රුවන් හෙට්ටියාරච්චිගෙන් ඇහුනු සoගීත නාද රටා වලට වඩා වෙනස්ම විදියකට හැඩගැහුණු ගීතයක් කිව්වොත් නිවරදි.. ඒක චමිල් පතිරණගේ වෑඩක්.  මැලේසියාවේ රූපගත කෙරුණු මෙම වීඩියෝවේ රුවන් එක්ක පෙනි සිටින්නේ එයාගේ ආදරණිය බිරිද ශෙරිල් ඩෙකර්.

lankaflix

fox final 0728 mirror