බුලත් අත මෙන්න

බුලත් අත මෙන්න

බුලත් අත මෙන්න; ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය පළාත් පාලන මැතිවරණය සදහා නිර්මාණය කල තේමා ගීතය.

බුලත් අත මෙන්න
Watch the video

බුලත් අත මෙන්න

බුලත් අත මෙන්න; ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය පළාත් පාලන මැතිවරණය සදහා නිර්මාණය කල තේමා ගීතය.

lankaflix

fox final 0728 mirror