මහින්දගේ නොනිල නායකත්වය ලැබෙන පොජපෙ තේමා ගීතය

මහින්දගේ නොනිල නායකත්වය ලැබෙන පොජපෙ තේමා ගීතය

මෙවර පළාත්පාලන මැතිවරණය සදහා ඉදිරිපත්වන ප්‍රධාන දේශපාලන පක්‍ෂ තම ප්‍රචාරණ කටයුතු සදහා ගීත නිර්මාණය කර තිබේ. මේ මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා නොනිල නායකත්වය ලබාදෙනු ලබන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ  මෙවර මැතිවරණයේ තේමා ගීතයයි.

 

මහින්දගේ නොනිල නායකත්වය ලැබෙන පොජපෙ තේමා ගීතය
Watch the video

මහින්දගේ නොනිල නායකත්වය ලැබෙන පොජපෙ තේමා ගීතය

මෙවර පළාත්පාලන මැතිවරණය සදහා ඉදිරිපත්වන ප්‍රධාන දේශපාලන පක්‍ෂ තම ප්‍රචාරණ කටයුතු සදහා ගීත නිර්මාණය කර තිබේ. මේ මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා නොනිල නායකත්වය ලබාදෙනු ලබන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ  මෙවර මැතිවරණයේ තේමා ගීතයයි.

 

lankaflix

fox final 0728 mirror