චතුරිකා සිරිසේන ලියු ‘ජනාධිපති තාත්තා’

චතුරිකා සිරිසේන ලියු ‘ජනාධිපති තාත්තා’

සියනෑ කෝරළයෙන් රජරටට ජීවිතය සොයාගිය, ධෛර්යවන්ත ගොවි පරම්පරාවේ මිනිසෙකු, දේශයේ නායකත්වයකරා පැමිණි දුෂ්කර ගමන් චාරිකාවේ ලෝකය නොදත් කතාන්දරය

 

චතුරිකා සිරිසේන ලියු ‘ජනාධිපති තාත්තා’
Watch the video

චතුරිකා සිරිසේන ලියු ‘ජනාධිපති තාත්තා’

සියනෑ කෝරළයෙන් රජරටට ජීවිතය සොයාගිය, ධෛර්යවන්ත ගොවි පරම්පරාවේ මිනිසෙකු, දේශයේ නායකත්වයකරා පැමිණි දුෂ්කර ගමන් චාරිකාවේ ලෝකය නොදත් කතාන්දරය

 

lankaflix

fox final 0728 mirror