මේ අවුරුද්දේ ලස්සනම ෆොටෝ ෂූට් එක

මේ අවුරුද්දේ ලස්සනම ෆොටෝ ෂූට් එක

නිරූපණය – Sajini Priyangika Suraweera, Buddhika Sanjeewa Adhikaram, Ranika Zilva, Pasan Weerasekara

ඡායාරූප – Praneeth S Patabendige

හැඩගැන්වීම Sameera Rukmalඇඳුම් සැපයීම – Vaidurya Handloomsඇඳුම් නිර්මාණය – Anushi Gunarathneසංස්කරණය – Kasthuri Ranasingheවිශේෂ ස්තූතිය – Pavithra Dharmarathna, Dilini Maleesha, Gayani Nisansala, Meira Lakshani

lankaflix

fox final 0728 mirror