ලංකාවේ “සරාගීම” Fashion Show එක (ඡායා)

ලංකාවේ “සරාගීම” Fashion Show එක (ඡායා)

ලංකාවේ සරාගී රෙදි පිළි සහ උපකරණ අලෙවියට අදාළ ආයතනයක් පසුගියදා විලාසිතා දැක්මක් පැවැත්වූවා. මධුසමයේදී කාන්තාවන්ට සැරසිය හැකි අන්තර්ජාතික මට්ටමේ විලාසිතා නිර්මාණ රැසක් එහි දක්නට ලැබුණා.

එහි ජායාරූප කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

lankaflix

fox final 0728 mirror