තෙරුණි යුගදිවියට

තෙරුණි යුගදිවියට

සිදු කතාවේ තෙරුණි හෙවත් මනීෂා නවක තරුන නලුවෙකු වන සංගීත් ප්‍රභූ සමඟ විවාහ වූ බවට දැක්වෙන ජායාරූප පෙලක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබේ.

නමුත් ඔවුන් දෙදෙනා ඇත්තටම විවාහ වෙලා නෑ.

ඒ ජායාරූප ගැනීම සඳහා පමණ කල නිරූපණයක් වන අතර එම ජායාරූප පහතින් දැක්වේ.

lankaflix

fox final 0728 mirror