ෆූල් එක ලග හැඩවුණු මධුෂා

ෆූල් එක ලග හැඩවුණු මධුෂා

Model - Madushani Lakmini
PHOTOGRAPHY - Dilip Tharanga
MAKEUP ARTIST - Nethu Jayawardana
RETOUCHED - Lasitha Nalisha

 

lankaflix

fox final 0728 mirror