ඇමරිකාවේ වෙඩි නොවදින ඇදුමක ප්‍රචාරක වීඩියෝවට සිටි ලාංකික නිරූපන ශිල්පිනිය

ඇමරිකාවේ වෙඩි නොවදින ඇදුමක ප්‍රචාරක වීඩියෝවට සිටි ලාංකික නිරූපන ශිල්පිනිය

මොරිනා දසනායක (Morina Dasanayaka) ඇමරිකාවේ ජිවත් වෙන දක්‍ෂ නිරූපණ ශිල්පිනියක්. මේ ඇය නිරූපනයෙන් දායක වූ ඇමරිකානු වෙඩි නොවදින ඇදුමක වීඩියෝව සහ ඇයගේ ආකර්ෂණිය ඡායාරූප එකතුවකී.

 

 17626432 10212711768848434 4583363247602992086 n

29497157 10216191154510901 4198844624530045534 n

29512880 10216191155470925 2542819207477840870 n

29541048 10216191157190968 9202941027277917675 n

29496996 10216191168271245 6029298714363975709 n

3493 10200098387441782 1869018091 n

Morina Dass 13

Morina 34

 

45427 10200771604671792 2079889046 n

150473 10200771498749144 1331469287 n

598920 10200771505189305 1627087270 n

Morina 9

Morina 4

Morina 33

lankaflix

fox final 0728 mirror