ගින්නෙන් උපන් සිතල මාධ්‍ය දැක්ම

ගින්නෙන් උපන් සිතල මාධ්‍ය දැක්ම

රෝහණ විජේවිරයන්ගේ චරිතාපදානය විදහාපාන  අනුරුද්ධ ජයසිංහ සිනමා නිර්මාණයක් ලෙසින් ඔබවෙත ගෙන එන  "ගින්නෙන් උපන් සිතල "  විශේෂ මාධ්‍ය  දර්ශනයේ අවස්ථා

 

lankaflix

fox final 0728 mirror