කලාගාරයක් වුන වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වැසිකිළිය ...

කලාගාරයක් වුන වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වැසිකිළිය ...

කුලියාපිටිය විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යායතනයේ 2016/2018 අධ්‍යන වසර වල සිසු සිසුවියන් තමන් දෛනිකව භාවිත කරන වැසිකිළිය මදකට වෙනස් කරමින් කලාගාරයක් බවට පත් කර තිබුණි.

‘පටිගත වුණ ආදරයට අනුගත වුණ නිරුවත’,, ලෙස නම් කර තිබු මෙම චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයට චිත්‍ර රැසක් එක්කර තිබුණි. චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය වැසිකිළිය තුළ කිසිදු ගැටළුවක් නොමැතිව ඉතා අංලකාර ලෙස සංවිධානය කර තිබුණි. ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට විශාල පිරිසක් එක්ව තිබු අතර එය විවෘත කිරීමට කුලියාපිටිය විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යායතනයේ අනුශාසක ගාමිණි එකනායක හිටපු අධ්‍යන ප්‍රධානි චතුර බංඩාර යන මහත්වරුන් එක්වූහ. උපුටා ගැනීම : අද පුවත්පත (හිරාන් ජයසිංහ)

univesity of wayaba 1

univesity of wayaba 2

univesity of wayaba 3

univesity of wayaba 4

univesity of wayaba 5

univesity of wayaba 5 Copy

univesity of wayaba 7 1

univesity of wayaba 8

lankaflix

fox final 0728 mirror