වෙඩිවර්ධනගෙන් අලුත් පොතක්?

වෙඩිවර්ධනගෙන් අලුත් පොතක්?

මංජුල වෙඩිවර්ධනගේ අලුත්ම නවකතාව නුදුරේදීම නිකුත් කිරීමට සුදානම් බව වාර්තා වනවා. “පැරිස් වලාකුළු” ලෙසින් මෙම කෘතිය නම් කර ඇති බවයි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.

lankaflix

fox final 0728 mirror