හිතු මතේ ජිවිතේ ඒ සත්‍ය කතාවේ සිනමා සිත්තම

හිතු මතේ ජිවිතේ ඒ සත්‍ය කතාවේ සිනමා සිත්තම

මෙරට මහත්  ආන්දෝලනයක් ඇති කළ “හිතු මතේ ජිවිතේ”  නොහොත් සුමතිපාල මහතාගේ ජිවිත කතාව ඇසුරින් නිර්මාණය කළ “හිතුමතේ ජිවිතේ” සිනමා නිර්මාණය මේ වන විට තීර ගත වීමට සුදානමින් තිබේ.

hithumathe jivithe 2

 

lankaflix

fox final 0728 mirror