අද වගේ දවසක අන්ටිගනී

අද වගේ දවසක අන්ටිගනී

ප්‍රියංකර රත්නායකගේ නවතම නාට්‍ය නිර්මාණය වන   “අද වගේ  දවසක අන්ටිගනී” හා එක්වීමට  දෙසැම්බර් 8 වනදා රාත්‍රී 8ට  ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා  පරිශ්‍රයට පැමිණෙන ලෙස  ප්‍රියංකර රත්නායකයන් ආරාධනා කර සිටි.

antigani 2

lankaflix

fox final 0728 mirror