මහසුපින 16 වනදා නෙලුම් පොකුණේ

මහසුපින 16 වනදා නෙලුම් පොකුණේ

මහාචර්ය ආරියරත්න ඇතුගලයන්ගේ නිර්මාණයක් වන  “ මහසුපින”  නොවෙම්බර් 16 වනදා සවස 6ට වේදිකාගත වීමට නියමිතව තිබේ.

lankaflix

fox final 0728 mirror