‘ස්වභාවිකවම අපට උරුම වී ඇති සුන්දරත්වය හා මෙන්ම මිනිස් සිරුර අසිරිමත් බව පෙන්වාදෙන්න මට වුවමනා වුණා - හිල්ඩි....

‘ස්වභාවිකවම අපට උරුම වී ඇති සුන්දරත්වය හා මෙන්ම මිනිස් සිරුර අසිරිමත් බව පෙන්වාදෙන්න මට වුවමනා වුණා - හිල්ඩි....

හිල්ඩි ඇට්ලැන්ටා නම් මේ කලා ශිල්පිනිය කාන්තා සිරුරේ විවිධත්වය හා ලිංගික අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් දැනුම්වත් කිරීමට යෝනි මුඛය චිත්‍රයට නගන්නීය. මේ චිත්‍ර ඇය ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් හා වෙබ් අඩවියයක් හරහා ජනගත කරන්නීය.

lankaflix

fox final 0728 mirror