වස්සානයේ සඳ

වස්සානයේ සඳ

උදයකාන්ත වර්ණසුරියගේ “වස්සානයේ සඳ” රූප කාව්‍ය ලඟදීම සිනමා ශාලා තුළ ප්‍රදර්ශනය විමට නියමිතය. 

වස්සානයේ සඳ
Watch the video

වස්සානයේ සඳ

උදයකාන්ත වර්ණසුරියගේ “වස්සානයේ සඳ” රූප කාව්‍ය ලඟදීම සිනමා ශාලා තුළ ප්‍රදර්ශනය විමට නියමිතය. 

lankaflix

fox final 0728 mirror