බරපතළ වංචා දූෂණ කොමිසම් සභා වාර්තාව අනුව මහින්දට සිදුවන්නේ කුමක්ද ?? දැනගන්න...

බරපතළ වංචා දූෂණ කොමිසම් සභා වාර්තාව අනුව මහින්දට සිදුවන්නේ කුමක්ද ?? දැනගන්න...

Mahinda Rajapaksha02

Mahinda Rajapaksha03

Gotabaya Rajapksha

Goabaya Rajapaksha02

Gotabaya Rajapaksha03

Basil Ragapaksha

Basil Rajapaksha 02

Basil Rajapaksha03

Basil Rajapaksha 04

Wimala Weerawansa

Wimal Weerawansa

Wimala Weerawansa03

Mahindananda

Mahindananda01

 (උපුටාගැනීම Politics පිස්සා  fb පිටුවෙන්)

lankaflix

fox final 0728 mirror